Działy Księgi Wieczystej

DZIAŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ

Księga wieczysta podzielona jest na cztery działy:

Dział I-0 : ” oznaczenie nieruchomości” – w tej części wpisane są dane pochodzące z ewidencji gruntów co pozwala dokładnie oznaczyć nieruchomość.W tym dziale znajdziemy np.: adres nieruchomości, numeru działki, powierzchni gruntu lub mieszkania/domu, przeznaczenie nieruchomości,czy działka jest zabudowana czy niezabudowana i ile budynków się na niej znajduje i jakie są to budynki,rodzaj i wielkość pomieszczeń obejmujących mieszkanie/lokal oraz  ewentualne oznaczenie nieruchomości z która jest związany.

Dział I – „Spis praw związanych z własnością”- tu znajdziemy ewentualne prawa związane z prawem własności do danej nieruchomości.Do praw z tytułu posiadanej nieruchomości możemy zaliczyć udział nieruchomości wspólnej lub służebność mieszkania.W tej części również znajdziemy termin i sposób użytkowania nieruchomości jeżeli dana nieruchomość jest oddana w użytkowanie wieczyste.

Dział II – podaje oznaczenie właściciela/-li lub użytkownika  wieczystego z określeniem udziału w prawie do nieruchomości lub obejmuje wpisy dotyczące osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. W przypadku osoby fizycznej podane są dane takie jak:imię ,nazwisko, imiona rodziców, PESEL a w przypadku instytucji nazwę oraz adres firmy oraz regon. Oprócz tych danych w tym dziale są również zapisy wskazujące na to w jaki sposób została nabyta nieruchomość np.: darowizna,spadek,sprzedaż.

Dział III –  ukazuje ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek) tu znajdziemy między innymi kto ma prawo prawo pierwokupu, określenie sposobu zarządzania nieruchomością oraz ograniczania w rozporządzaniu nieruchomością wynikające z przepisów szczególnych, np. w przypadku wszczęcie egzekucji komorniczej i przyłączenia do egzekucji,ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym,służebności gruntowe (w tym przesyłowe) i osobiste,prawa osobiste,
roszczenia o przeniesienie własności,informacje o toczących się postępowaniach.

Dział IV – dotyczy wpisów do hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki będących gwarancją spłaty kredytu zaciągniętego przez właściciela nieruchomości.Odnajdziemy tu dane osoby fizycznej lub prawnej,na rzecz której została ustanowiona hipoteka.