Księgi Wieczyste opłaty

Opłaty z zakresu Ksiąg Wieczystych są regulowane przez ustawy o kosztach w sprawach cywilnych (wyciąg z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398) i zawsze są to opłaty stałe. Wysokości opłat są uzależnione od wykonywanych czynności określonych w ustawie.

Przykładowe opłaty sądowe za dokonanie wpisu do księgi wieczystej:

STAŁĄ OPŁATĘ W KWOCIE 200 złotych zapłacimy za wniosek o wpis do KW:

 • własności w księdze wieczystej;
 • użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
 • hipoteki, służebności

 W przypadku gdy wniosek  dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się wówczas część opłaty która jest proporcjonalna do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100zł.

Określoną opłatę stałą pobiera się niezależnie od opłaty za dokonanie wpisu własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

OPŁATĘ STAŁĄ W KWOCIE 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis do KW:

 •  własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach;
 •  własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 • własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
 • praw osobistych i roszczeń;
 • zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

OPŁATĘ STAŁĄ W KWOCIE 60 złotych pobiera się od wniosku o:

 • założenie księgi wieczystej;
 • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
 • odłączenie nieruchomości lub jej części;
 • sprostowanie działu I – O;
 • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
 • dokonanie innych wpisów,
 • wydanie odpisu zupełnego z księgi wieczystej

W przypadku gdy założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej, pobiera się tylko jedną opłatę stałą .

OPŁATĘ STAŁĄ W KWOCIE 30 złotych pobiera się od wniosku za wydanie odpisu zwykłego z księgi wieczystej.

Opłaty sądowe dotyczące wniosków opłacanych w kwocie 200 i 150zł pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego prawa, nawet gdy wpis dotyczy dwu lub więcej praw i miałby być dokonany na tej samej podstawie prawnej.
Jedną opłatę stałą pobiera się również od wniosku o wpis hipoteki łącznej lub służebności,choćby wniosek ten obejmował więcej niż jedną księgę wieczystą.

W przypadku wniosku dotyczącego wykreślenia wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis. Strony nie są obciążone wydatkami związanymi z drukiem księgi wieczystej i teczki akt tej księgi.
Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.
Należy zaznaczyć że zgodnie z dekretem z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy pisma, dotyczące przekazania tytułu własności gruntów na rzecz gminy m.st. Warszawy, oraz pisma dotyczące ustanowienia wieczystej dzierżawy i prawa zabudowy na rzecz dotychczasowych właścicieli gruntów, wolne są od opłaty stemplowej, a wnioski i wpisy hipoteczne dotyczące tych czynności wolne są od opłat sądowych i hipotecznych.
Wnioski powinny być opłacone przy wniesieniu pisma podlegającego opłacie. Wniosek, podlegający opłacie stałej, który nie został należycie opłacony, sąd zwraca bez wezwania o uiszczenie tej opłaty.

Opłaty można uiszczać:

 • gotówką w kasie hipoteki
 • przelewem na rachunek bankowy danego Wydziału Ksiąg Wieczystych