Elektroniczne Księgi Wieczyste 2024

Elektroniczna księga wieczysta jest potocznie nazywana nową księgą wieczystą.
Nazwa ta powstała gdyż w Polsce od 2003r. prowadzona jest sukcesywnie informatyzacją ksiąg wieczystych. Obecnie nowe księgi wieczyste są od razu zakładane i prowadzone w formie elektronicznej. Pozostałe księgi,które były prowadzone w wersji papierowej są przekształcane w wersję cyfrową. Księgi wieczyste prowadzone w systemie elektronicznym są ogólnodostępne w Sądach prowadzących rejestr księgi wieczystej. Odpis księgi wieczystej wydawany jest przez Sąd w formie papierowej z pieczęcią urzędu wydającego odpis KW.
Przy każdej nowej księdze wieczystej są nadal prowadzone akta, gdzie składa się wszystkie dokumenty i pisma, które były podstawą wpisów w księdze. Akta księgi wieczystej nie są objęte zasadą pełnej jawności w odróżnieniu od elektronicznej księgi wieczystej.

Celem nowej księgi wieczystej jest :

  • zwiększenie obrotu nieruchomościami przez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości
  • podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych,
  • usprawnienie postępowań dotyczących ksiąg wieczystych oraz techniki prowadzenia ksiąg wieczystych,
  • zapewnienie centralnego, jednolitego i łatwego dostępu do ksiąg wieczystych
  • zachowanie ochrony przed zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem,
  • umożliwienie bezpośredniego wglądu do ksiąg wieczystych
  • skrócenie czasu uzyskania odpisu z ksiąg wieczystych

Odpis księgi wieczystej – Księgi Wieczyste EKW

Księga wieczysta podzielona jest na cztery działy:

dział I : podzielony jest na dwa działy:

Dział I-0 : ” oznaczenie nieruchomości” – w tej części wpisane są dane pochodzące z ewidencji gruntów co pozwala dokładnie oznaczyć nieruchomość. Zawarta jest informacja jaki Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego prowadzi rejestr Księgi Wieczystej.
Dział I-Sp :„Spis praw związanych z własnością”- tu znajdziemy ewentualne prawa związane z prawem własności wpisanej nieruchomości.
Dział II – podaje oznaczenie właściciela (właścicieli) lub użytkownika wieczystego z określeniem udziału w prawie do nieruchomości.
Dział III –  ukazuje ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek).
Dział IV – dotyczy hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju, pierwszeństwa i ewentualnych innych cech hipoteki.

Niektóre księgi dotyczące ograniczonych praw rzeczowych mają pewne modyfikacje w niektórych działach w zakresie wpisów.

Założenie elektronicznej księgi wieczystej

Obecnie księgi  wieczyste są zakładane w wersji elektronicznej. Aby założyć księgę wieczystą należy wypełnić stosowny Wniosek wraz z załącznikami oraz opłacić odpowiednią opłatę sądową. Tak przygotowane dokumenty należy dostarczyć do sądu rejonowego  właściwego dla danej nieruchomości.

WPIS DO ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

Aby dokonać wpisu do księgi wieczystej należy złożyć odpowiedni wniosek oraz opłacić odpowiednią opłatę sądową w kwocie od 60 do 200 zł w zależności czego ma dotyczyć wpis. Wpisu dokonuje sąd wieczystoksięgowy w osobie sędziego lub referendarza sadowego. Wpis do księgi jest specyficzną formą orzeczenia sądowego i jako taki podlega kontroli instancyjnej. Do każdego wpisu możemy złożyć apelację do sadu okręgowego jeżeli się z nim nie zgadzamy lub skargę na orzeczenie referendarza do sądu rejonowego, w którym ten referendarz orzeka.Apelację lub skargę do wniosku może złożyć wnioskodawca jaki i uczestnicy postępowania.

ODPIS ELEKTRONICZNEJ KSIĘGI WIECZYSTEJ

Aby otrzymać odpis księgi wieczystej należy wypełnić odpowiedni wniosek :”Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej (KW-ODPIS)”. Wybieramy odpowiednio odpis zwykły lub zupełny .
Odpis zwykły Księgi Wieczystej – zawiera aktualny stan wpisów w Księdze Wieczystej, wzmianki o wnioskach, orzeczeniach sądowych, apelacjach i postępowaniach urzędowych. (odpis zwykły z Księgi Wieczystej potrzebny jest np. do Banku, kancelarii notarialnej aby sprawdzić aktualny stan nieruchomości)
Odpis zupełny Księgi Wieczystej – zawiera kompletne informacje o  nieruchomości, czyli  stan wpisów oraz wykreśleń (zmian) w Księdze Wieczystej, wzmianki o wnioskach, skargach oraz orzeczeniach sądowych, apelacjach, kasacjach i postępowaniach urzędowych.

Gdy już wybraliśmy odpowiedni rodzaj odpisu należy wpisać numer elektronicznej księgi wieczystej.
Numer księgi wieczystej różni się od od starego numeru księgi wieczystej (księgi papierowej) tym że składa się z 4-znakowego kodu Wydziału Ksiąg Wieczystych, znaku ukośnika, ośmiu cyfr numeru księgi wieczystej, ukośnika i cyfry kontrolnej np.KA1S/12345678/9. Numer elektroniczny nadawany jest podczas migracji starej księgi wieczystej (czyli przepisywaniu papierowej księgi wieczystej do wersji księgi elektronicznej) lub od razu gdy księga jest nowo zakładana. Zmigrowane stare księgi wieczyste najczęściej otrzymują numer KW powstały z uzupełnienia starego numeru o kod wydziału oraz cyfrę kontrolną.
Jeżeli natomiast nie znamy numeru księgi wieczystej należy poprosić o niego właściciela nieruchomości którą jesteśmy zainteresowani lub udać się najpierw do oddziału ewidencji gruntów i budynków, gdzie uzyskamy interesujące nas dane ponieważ księgi wieczyste są jawne.

Po wpisaniu numeru KW należy dokonać odpowiedniej opłaty w zależności jaki odpis nas interesuje. I tak za odpis zwykły księgi wieczystej zapłacimy – 61 zł,za odpis zupełny księgi wieczystej – 98 zł, za zaświadczenie o zamknięciu księgi wieczystej – 40 zł.

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych ekw.ms.gov.pl – dane udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości

Przeglądarka Ksiąg Wieczystych.